Huize Levensruimte

Privacyverklaring Huize Levensruimte

Huize Levensruimte hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Huize Levensruimte houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Hiermee bedoelen we welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoelang we ze bewaren, wat je rechten zijn en hoe je deze rechten kan uitoefenen.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Huize Levensruimte
Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO)
Pater de Grootstraat 6
3271 Averbode
013/772075
cindy.rutten@huizelevensruimte.be

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de Gegevensautoriteit is een persoonsgegeven ‘iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden’. Voorbeelden zijn een foto, een naam, een postadres, een telefoonnummer.

 

Welke gegevens worden verwerkt, waarom en wie heeft toegang?

Onze medewerkers zullen uitsluitend gegevens bijhouden waarvoor we een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, overeenkomst of toestemming hebben.

Indien je met onze medewerkers een gesprek hebt gehad kan Huize Levensruimte de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer / identificatienummer van de sociale zekerheid, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, herkomst, origine, verblijfsstatuut, taal, filosofische of religieuze overtuigingen, …
 • Persoonlijke situatie van je gezin en familie: genogram, gezinsrelaties, hulpvragen, schoolloopbaan, familiale migratiegeschiedenis, medische gegevens, …

 

Wanneer je ermee akkoord bent gegaan dat we je na je begeleiding nog mogen contacteren in het kader van nieuwsbrieven, activiteiten, festiviteiten en/of bevragingen, zullen je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail) bewaard worden.

Via de website kan Huize Levensruimte persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door gebruik van cookies (zie ons cookiebeleid);
 • tijdens je registratie en gebruik van de website.

Indien je een stage-aanvraag, een contactformulier of een ander formulier invult op de website (vb. inschrijving voor een studiedag) worden deze gegevens op de website bijgehouden. De verantwoordelijken worden per e-mail op de hoogte gebracht. Voor stage-aanvragen is dat de personeelsdienst, voor een studiedag en het algemeen contactformulier is dat het onthaal, voor het inschrijven voor intervisies van Adkra is dit een medewerker van Adkra, voor de nieuwsbrief te ontvangen (Ronduit) is dit de algemeen directeur. De website wordt beheerd door een medewerker van Huize Levensruimte en de kwaliteitscoördinator / DPO.

De gegevens van sollicitanten worden bijgehouden door de personeelsdienst en de teamverantwoordelijken. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Curriculum vitae: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, burgerlijke staat, vorige werkgevers, stage-ervaringen, werkervaring, opleidingen, …
 • Motivatiebrief

We gebruiken de gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van jou hebben ontvangen.

 

Welke gegevens gaan naar derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van diensten.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Boekhouding en betalingen
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van onze internet omgeving en IT-infrastructuur (vb. server, elektronisch dossier)
 • Het verzekeren van onze cliënten
 • In het kader van audits
 • Samenwerking binnen jeugdhulp: e-youth, dit is het centraal platform voor het delen van een aantal feitelijke gegevens tussen hulpverleners
 • Bij verblijf: voor terugvorderen van medische kosten, uitbetaling groeipakket, ten behoeve van de verificator van de school waar je ingeschreven bent, in geval van nood (vb. politie bij seining)

 

Voor de werking van ADKRA zitten we in een samenwerkingsverband met Huize Sint-Vincentius waardoor gegevens gedeeld worden ten behoeve van gezamenlijke begeleidingen,  trainingen en registraties.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

 

Bewaartermijn

Huize Levensruimte bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tot de cliënt de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt. Het 36ste jaar worden de dossiers verwijderd en versnipperd.

Stage-aanvragen van kandidaten, contactgegevens van stagiairs en sollicitanten worden gedurende 5 jaar bewaard met toestemming zodat contact opgenomen kan worden wanneer een vacature vrijkomt.

Gegevens van vrijwilligers worden aan het einde van het vrijwilligerswerk verwijderd.

De bewaartermijnen van de cookies zijn te vinden in ons cookiesbeleid.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Je rechten omtrent je gegevens

Als je een van je rechten wilt gebruiken, moet je dit schriftelijk vragen aan de DPO. Binnen de maand na je vraag zal je een antwoord krijgen.

Je hebt recht op inzage, recht op het vragen van een kopie en recht op correctie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben.

Je mag eisen dat je persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op je toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat je je niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Ook heb je het recht om aan Huize Levensruimte te vragen om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je je toestemming om het even wanneer intrekken. Deze gegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden als ze noodzakelijk zijn voor je begeleiding of omdat de wet ons dat verplicht.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met de DPO van Huize Levensruimte (Cindy Rutten, cindy.rutten@huizelevensruimte.be).

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC; https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc, Koning Albert II-laan 15 bus 159, 1210 Brussel).

 

Wijziging privacyverklaring

Huize Levensruimte kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een schriftelijk verzoek, bij voorkeur een e-mailbericht, als je deze wilt raadplegen.

 

 

Versie 02/02/2024