Huize Levensruimte

Thuisbegeleiding

Indien ouders over voldoende draagkracht beschikken om hun kinderen thuis op te voeden, begeleiden we hen in de thuissituatie.
Een vaste hulpverlener gaat aan huis en doet een flexibel aanbod op maat van het gezin waarbij hij

 • zich richt op alle betrokkenen:
  • versterken van opvoedings- en onderhandelingsvaardigheden bij de ouders en/of sleutelfiguren
  • versterken van de vaardigheden van de jongere, zodat probleemgedrag vermindert en/of hanteerbaar wordt
  • verbeteren van de onderlinge interacties en communicatie tussen gezinsleden, zodat het probleemoplossend vermogen van het gezin groter wordt
 • inspeelt op risico- en beschermende randfactoren
 • het sociale netwerk van het gezin activeert.
  Samen met het gezin gaat hij op zoek naar hulpbronnen in hun omgeving en betrekt indien wenselijk familie, school of vriendenkring in de begeleiding. Dit om een steunend netwerk in de ruimere context van het gezin op te bouwen en om het welzijn / de ontwikkelingstaken van de kinderen te bevorderen.

Huisbezoeken krijgen vaak gestalte via gezinsgesprekken, maar kunnen op bepaalde momenten ook meer doe-gericht ingevuld worden. De hulpverlener draait mee in het gezin, doorbreekt gewoonten en rituelen en fungeert als rolmodel voor de ouders. De hulpverlener kan ook samen met het gezin op pad gaan om praktische problemen aan te pakken. Hij faciliteert de samenwerking met andere diensten en neemt een bemiddelende rol op.

De moeilijke opvoedingssituatie kan deels ook aangepakt worden door interventies die gericht zijn op één gezinslid of een subsysteem. Ten aanzien van de jongere nemen we gerichte acties rond het probleemgedrag. We werken onder meer rond cognitieve herstructurering en doen zowel beroep op specifieke verbale interventiemethoden (bv. Life Space Crisis Intervention) als minder verbale methodieken (bv.  Rots & Water, creatieve therapie). Zie ook Atteljees.

De hulpverlener heeft een heel arsenaal aan middelen ter beschikking. Hij coördineert het traject, maar gaat voortdurend in dialoog met de gezinsleden over de wenselijke doelen en haalbare methoden. Hij gaat uit van de krachten van het gezin en sluit maximaal aan bij hun verwachtingen.